Rascasse volante  Pterois antennata
Rascasse volante (fr),  (Pterois antennata)
Groupe des poissons
indien > Maldives 02/2007