Kandy
Kandy (fr),
Fakir dansant sur des braises
Asie > Sri Lanka 01/2007