Sigiriya
Sigiriya (fr),
Forteresse des Lions, sommet
Asie > Sri Lanka 01/2007