Sigiriya
Sigiriya (fr),
Forteresse des Lions
Asie > Sri Lanka 01/2007